Modifiera produktdata som hämtas från Specter


Introduktion


När en produkt sparas i Specter, och produktsynkronisering i riktningen Specter → WooCommerce är aktiverad i pluginets inställningar, skickas information om produkten över från Specter och uppdateras i WooCommerce.

Om det rör sig om ett artikelnummer som existerar i WooCommerce sedan tidigare så uppdateras artikeln i WooCommerce. Om artikelnumret inte existerar i WooCommerce sedan tidigare så händer ingenting (artikeln skapas inte upp om en ny produkt i WooCommerce). 

Den här artikeln beskriver i detalj vilken data som skickas över i samband med en sparande av en produkt i Specter, hur du gör för att modifiera denna data samt vilka fält som Specter har stöd för att ta skicka över.


Standardfält artikeldata


Följande produktdata skickas över till Specter i samband med en ny order:

Fält i Specter Fält i WooCommerce
vatPercent _tax_class () (via WC_Specter_Helper_Functions::get_tax_class_from_rate( $vat_rate ))
name $product->set_name()
articleNo _sku, unik nyckel mellan systemen
priceExclVAT $product->set_regular_price()$product->set_price() 
standardOldPrice Used to set price if product is on sale
showStandardOldPrice Not used
articleType _manage_stock (set to yes if articleType is GW or PA)
productWeight $product->set_weight


Modifiera artikeldata


Om du har behov av att lägga till, ta bort eller ändra den artikeldata som skickas till Specter i samband med att en produkt sparas kan du använda sig av filtret 

wc_specter_received_product_data . Här är ett exempel på hur man (bland annat) sparar commodityCode som skickas över från specter.


Synka endast specifika artikeldatafält


I vissa fall kanske du endast vill synka exempelvis pris och momsklass mellan systemen, men du vill inte synka namnet på produkten. Då kan du använda dig av filtret  wc_specter_specter2wc_product_update_args . Ett exempel på hur du använder detta filter ser du här:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.